top of page

ONDERZOEK NAAR SCHRIFTVERVALSING VIA VERGELIJKEND SCHRIFTONDERZOEK

ALS GARANTIE VAN RECHTSGELDIGHEID

Bestaat er onduidelijkheid of discussie over de echtheid van geschriften en handtekeningen, dan kan dat iemands rechten ernstig in gevaar brengen en soms verstrekkende gevolgen hebben. In die gevallen is het belangrijk dat de authenticiteit en daarmee ook de rechtsgeldigheid van documenten onomstotelijk bewezen of anderzijds weerlegd worden.

Een schriftexpert is daarvoor de uitgelezen partner.

OP ZOEK NAAR EEN EXPERT VOOR DE SCHRIFTANALYSE VAN EEN DOKTERSBRIEFJE, HUURCONTRACT, TESTAMENT OF GELIJK WELKE

NOTARIËLE AKTE?

Maak een afspraak bij ASSELMAN SCHRIFTEXPERTISES B.V. in Aalst.

SCHRIFTANALYSE VAN HANDGESCHREVEN DOCUMENTEN

U kunt ASSELMAN SCHRIFTEXPERTISES B.V. inschakelen bij het geringste vermoeden van schriftvervalsing. Ik voer ruim 25 jaar gerechtskundig schriftonderzoek uit bij juridische geschillen, op vraag van advocaten en rechtbanken. Maar particulieren en bedrijven kunnen ook zelf besluiten om een beroep te doen op mijn diensten.

Ik onderzoek handschriften en handtekeningen op onregelmatigheden, op eventuele toevoegingen of weglatingen in een tekst. Elk document dat partijen verbindt, kan het voorwerp zijn van een vergelijkende schriftanalyse: tussen koper en verkoper, eigenaar en huurder, werkgever en werknemer, overheid en burger … U kunt bij mij dus terecht met:

Aankoopbewijzen (officiële en onderhandse verkoop)

Identiteitsbewijzen en reisdocumenten

Notariële akten m.b.t. eigendoms- en erfenisrecht

Arbeidscontracten van alle aard

Eigendomsakten van roerend en onroerend goed

Verklaringen m.b.t. werkonbekwaamheid, gezondheid, auteurschap

Na analyse van de stukken die u mij voorgelegd hebt, ontvangt u een uitvoerig geargumenteerd rapport in het Nederlands, het Frans of het Engels. Het kan als basis dienen als u gerechtelijke stappen wilt ondernemen.

bottom of page